Groothandel in reinigingsproducten
Ma-Vrij: 08:00 - 17:00

Algemene voorwaarden: Ar-La Cleaning Products BV.
kvk: 67293859
Inwerkingtredingdatum: 1-1-2023

Artikel 1
1.1 Ar-La Cleaning Products BV. is een gespecialiseerd bedrijf in het schoonmaken en schoonhouden van de ondergrond tegen insectenvervuiling. Ar-La Cleaning Products BV.. beheert de volgende domeinnamen; www.wv.spinnenoverlast.nl www.spinnenplaag.nl; www.spider-buster.nl www.spinnenbestrijder.nl
1.2 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
1.3 Deze Algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.
1.4 In deze Algemene voorwaarden kan worden gesproken over insectenoverlast c.q vervuiling van insecten dan wel bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste moet gelezen worden als [preventieve] voorkoming dan wel schoonmaak en/of beheersing van insectenvervuiling welke afhankelijk is van de opdracht of gebruik van het product en vallen als zodanig niet onder de regels omtrent het bestrijden van (beschermde) dieren, insecten of achtpotigen.

Artikel 2
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Wegens het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.
3.2 In geval van wijzingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Ar-La Cleaning Products BV. zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die vastgesteld is in een overeenkomst met  een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden worden verhoogd.

Artikel 4 Uitvoering van werkzaamheden
4.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en onder het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen.
4.2 Ar-La Cleaning Products BV. zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden onder of door direct toezicht van een daartoe deskundige persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.
4.3 De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens die verband houden met deze werkzaamheden Ar-La Cleaning Products BV. en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitgevoerd daarvan, worden opgevolgd.
4.4 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Ar-La Cleaning Products BV. met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen ect.
4.5 Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
4.6 Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door de oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Ar-La Cleaning Products BV. vergoeden en zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de beftreffende werkzaamheden te verrichten.
4.7 De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos te beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
4.8 Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Ar-La Cleaning Products BV. ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan. Ar-La Cleaning Products BV.. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan door de vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
4.9 Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd.
4.10 Oorzaken die niet onder de risicosfeer van een van de partijen vallen zijn: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk
5.1 Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 hem extra in rekening gebracht.
5.2 Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde van de werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
5.3 Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Ar-La Cleaning Products BV. het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid van uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is.
5.4 De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Ar-La Cleaning Products BV. bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten. De bovengenoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding  van de overeenkomt te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling
6.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 15 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijving van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke(handels)rente die geldt op het moment van factuurdatum.
6.2 Ar-La Cleaning Products BV. heeft ten allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling of een aanbetaling vooraf te verlangen op een door Ar-La Cleaning Products BV. aan te wijzen IBAN nummer.
6.3 Bij verkoop heeft Ar-La Cleaning Products BV. ten allen tijde het recht volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering.
6.4 Eventuele kosten van incasso/advocaat zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7 Reclames
7.1 Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever te zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Zolang op een reclamering door Ar-La Cleaning Products BV. nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

Artikel 9 Recht tot beëindiging van de overeenkomst
9.1 De overeenkomst kan worden beëindigd indien:

In staat van faillissement wordt gesteld of daartoe een verzoek is ingediend.
Indien er surseance van betaling aan de wederpartij is verleend.
Indien er beslag op roerende of onroerende zaken van de wederpartij is gelegd.
Indien de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele is gesteld.
Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet naleeft dan wel verzuimd om te betalen binnen de in deze overeenkomst geldende tijd.

Artikel 10 Garanties en aansprakelijkheid
10.1 Mededelingen door de of namens Ar-La Cleaning Products BV. betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de  gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
10.2 Ar-La Cleaning Products BV. verplicht zich in te spannen om de werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Ar-La Cleaning Products BV.. zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
10.3 Ar-La Cleaning Products BV. is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan in welke vorm dan ook, tenzij er sprake is grove schuld of opzet. De bewijslast hiervan berust bij de opdrachtgever.
10.4 Ar-La Cleaning Products BV. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ar-La Cleaning Products BV. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart Ar-La Cleaning Products BV. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
10.6 Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze (milieu)schadeverzekering welke Ar-La Cleaning Products BV. heeft afgesloten ten behoeve van haar opdrachtgevers.
Bij het verkopen van producten garandeert Ar-La Cleaning Products BV. dat deze zijn toegestaan in Nederland. Ar-La Cleaning Products BV. is afhankelijk van de verkregen informatie van de leverancier of producent en de toelatingen van de producten binnen Nederland waarvan Ar-La Cleaning Products BV. over de verkooprechten beschikt. Echter kan Ar-La Cleaning Products BV. nimmer aansprakelijk worden gehouden indien de producten door wetswijziging en/of andere redenen, niet meer toelaatbaar zijn in Nederland dan wel het gebruik daarvan verboden is.
10.7 Iedere aansprakelijkheid van Ar-La Cleaning Products BV. voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Ar-La Cleaning Products BV.. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

Artikel 11
11.1.De opdrachtgever is verplicht het geleverde /gehuurde zodanig apart te zetten of op te slaan indien te producten/materialen worden teruggeëist op grond van het eigendomsvoorbehoud, dan wel deze onmiddellijk ter beschikking te stellen op welke locatie de producten zich dan ook mogen bevinden. De opdrachtgever wordt een direct opeisbare boete in rekening gebracht indien de opdrachtgever bovenstaande niet kan nakomen

Artikel 12 Opzegging en beëindiging
12.1 De voorwaarden die de opdrachtgever heeft ondertekend tussen partijen voor de uitvoering van de opdracht zijn leidend.
12.2 Indien opdrachtgever een abonnement heeft afgesloten bij Ar-La Cleaning Products BV. en dit abonnement wil beëindigen geldt een opzegtermijn van drie maanden. Indien er tegen een kortere periode dan de opzegtermijn wordt opgezegd is de opdrachtgever € 15,- administratiekosten verschuldigd aan Ar-La Cleaning Products BV..

Artikel 13 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
13.1 Deze voorwaarden worden op de website van Ar-La Cleaning Products BV. ter beschikking gesteld. Op verzoek van de opdrachtgever wordt gratis een exemplaar ter beschikking gesteld en toegezonden per post.

Artikel 14 Onder aanneming
14.1 Als Ar-La Cleaning Products BV. een ander bedrijf inhuurt om onze werkzaamheden uit te voeren gelden altijd de algemene voorwaarden van Ar-La Cleaning Products BV..

Artikel 15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
15.1 Eventuele geschillen tussen Ar-La Cleaning Products BV. en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen schikken, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het bevoegde arrondissement waarop Nederlands recht van toepassing is.